Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum de privacy wetgeving binnen de hele Europese Unie gelijk is. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Deze privacyverklaring is gebaseerd op de nieuwe AVG. Kinderfysiotherapie Spelenderwijs (hierna: Spelenderwijs), gevestigd aan de Beethovenlaan 1 te Raamsdonksveer, is in de persoon van praktijk-eigenaar P.J.A.N. Zijlmans, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toestemmingsverklaring

Bij aanvang van het behandelingstraject van je kind vragen we jou of je kind (als dat ouder is dan 15 jaar) een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Zonder ondertekende toestemmingsverklaring is behandeling niet mogelijk. In de toestemmingsverklaring geef je aan bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze privacyverklaring en welke toestemming(en) je ons verleent om te communiceren met betrokkenen in het kader van de behandeling van je kind. Een voorbeeld van de toestemmingsverklaring kun je hier alvast inzien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spelenderwijs verwerkt de persoonsgegevens van je kind omdat jullie gebruik maken van onze diensten. De gegevens worden verkregen via mondeling contact met jou en/of je kind, via een verwijzing, via onze website, via correspondentie en via andere, mogelijk ook elektronische, vormen van communicatie. De persoonsgegevens die wij van je kind verwerken zijn:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Spelenderwijs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je kind:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spelenderwijs verwerkt de persoonsgegevens van je kind voor de volgende doelen:

Het emailadres wordt tevens gebruikt voor enquêtes voor de dienstverlening van de praktijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Spelenderwijs wordt in het geval van de controle op verzekeringsrecht, het declareren van uitgevoerde behandelingen en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming die het resultaat is van interactie tussen computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spelenderwijs) tussen zit.

Wie kunnen je gegevens binnen Spelenderwijs bekijken

Behalve de therapeut die je kind behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere therapeuten in de praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratief medewerkers. Deze mensen hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging persoonsgegevens

pelenderwijs neemt de bescherming van de persoonsgegevens van je kind serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat de persoonsgegevens van je kind toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spelenderwijs deelt de persoonsgegevens van je kind met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling van je kind en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met iedere organisatie of bedrijf die in onze opdracht persoonsgegevens van je kind verwerken, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Spelenderwijs deelt de persoonsgegevens van je kind in bovengenoemd kader met:

In de toestemmingsverklaring kun je expliciet aangeven met wie Spelenderwijs gegevens van je kind niet mag delen. Indien je een informatie-blokkade wenst van een partij die Spelenderwijs van cruciaal belang acht in het behandeltraject van je kind dan overleggen we dat direct met je en proberen we een goede oplossing te vinden.
Spelenderwijs meldt een eventueel datalek direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kun je vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgevevens. Spelenderwijs deelt geen gegevens met instanties buiten de Europese Unie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en gegeven toestemming intrekken

Je hebt het recht om de persoonsgegevens van je kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je via de toestemmingsverklaring gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen wijze van verwerking van die gegevens door Spelenderwijs. Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens van je kind waarover we beschikken naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van persoonsgegevens van je kind of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van die gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek waarbij we ook aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn van de uitvoering van je verzoek.
Als je het niet eens bent met de gang van zaken rondom de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Ook kun je ten aanzien van dit onderwerp een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de kinderfysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als de gegevens van je kind daarvoor worden gebruikt zullen deze, om de privacy te waarborgen, niet tot personen herleidbaar zijn (anoniem).
Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van de gegevens van je kind voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek kun je dat mededelen aan de behandelend therapeut. Wanneer het voor het wetenschappelijk onderzoek van belang is dat gegevens tot personen herleidbaar zijn, zullen die gegevens pas aan de onderzoeker worden verstrekt nadat jij als ouder/verzorger daarvoor expliciet schriftelijke toestemming hebt verleend.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Spelenderwijs bewaart de persoonsgegevens van je kind gedurende een periode die start vanaf het moment van de registratie daarvan en die duurt zolang als is voorgeschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Na die periode worden de gegevens van je kind vernietigd.

Gebruik van www.kinderfysiotherapie-spelenderwijs.nl en email-adressen

De volgende mailadressen worden gebruikt:
info@kinderfysiotherapie-spelenderwijs.nl, nienke@kinderfysiotherapie-spelenderwijs.nl en therese@kinderfysiotherapie-spelenderwijs.nl.

Onze website en onze email-faciliteiten worden gefaciliteerd door/via Realhosting.nl. In het privacyreglement van realhosting wordt aangegeven welke cookies worden ingezet op de Spelenderwijs-website.

Contactgegevens

Website: https://www.kinderfysiotherapie-spelenderwijs.nl (zie website voor onze locatie).
Telefoon: 06-26954573
E-mail: info@kinderfysiotherapie-spelenderwijs.nl